ئەوە من بووم تۆم نەناسییەوە؟!

(1)
ساڵانێكە
ژیان دێت و دەڕواو
لەمدیو پەنجەرەوە
لێیدەڕوانم
ساڵەهایە ژیان
لەودیو پەنجەرەوە چاوەڕوانمە و
منیش چاوەڕوانی(ئەو)م
لە مێژە ژیان بانگم دەكاو
منیش(ئەو)
دەست دەخەمە سەر كاژێری دڵم:
ترپ، ترپ، ترپ
پێنجی دەوێ بۆ كۆتایی