بە نەقدی جان دەدا یەک بۆسە دڵدارم، وەلێ زەحمەت

بە نەقدی جان دەدا یەک بۆسە دڵدارم، وەلێ زەحمەت
دەگاتە حەددی وا بوون عوقدەیی کارم، وەلێ زەحمەت


بە پایین گەر نەبێ عومرم، بە پایین دێ شەوی هیجران
دەبینێ صوبحی وەصلت دیدەی تارم، وەلێ زەحمەت


بەسەرچێ گەر حەیاتم بێ زمستانی غەم و هیجران
دەکەم ڕۆژێ تەماشی باغ و گوڵزارم، وەلێ زەحمەت


جـانـم فــیــــدای ســروەکــەت ئــەی بـــادەکـــەی ســـەحـــەر!

 
جـانـم فــیـدایی ســروەکــەت ئــەی بـادەکـەی سـەحەر
وەی پـەیـکــی شارەزا لـەھـەمـوو ڕاھـی پـڕ خـەتـەر
 
ئـەی مـیـروەحــەی جــەمالــی مــەھ ئــاسـای دولـبەران
وەی شــانەزەن بـە کاکــۆڵـی تـورکانــی ســیـــم بــەر
 
جـاڕووکـــەشـــی مەنازیـــلـــی جـــانـــان لـــە خـــەڵــوەتــا!
فـــەراشــــی فـــەرشــــی بـــەھـــاران لـــەدەشـــت و دەر!
 
مـــاڵــش دەدەی بــەدەم لــەدەمــی خــوابــی صــوبــحـــەدەم