جـانـم فــیـدایی ســروەکــەت ئــەی بـادەکـەی سـەحەر
وەی پـەیـکــی شارەزا لـەھـەمـوو ڕاھـی پـڕ خـەتـەر
 
ئـەی مـیـروەحــەی جــەمالــی مــەھ ئــاسـای دولـبەران
وەی شــانەزەن بـە کاکــۆڵـی تـورکانــی ســیـــم بــەر
 
جـاڕووکـــەشـــی مەنازیـــلـــی جـــانـــان لـــە خـــەڵــوەتــا!
فـــەراشــــی فـــەرشــــی بـــەھـــاران لـــەدەشـــت و دەر!
 
مـــاڵــش دەدەی بــەدەم لــەدەمــی خــوابــی صــوبــحـــەدەم
ھەــم زوڵــفــی قــیــرە گــونــەوو ھــەم چــیــھــرەی قــەمــەر
 
بـــاری بــەســرەوکــەت بــە شــنــەی ، ئــەنــگــەبــیــنـی گــەز 
گـــرتــویــە جـنـوبـوشـت بــەھــەم ئــاغــوشــی نــەی شەکـەر 
 
وەقــتــی طــەوافــی عــاریــضــی دولــبــەر شــنــۆیــی تــۆ
لــەغــــزش دەخــــا طــــوررە لـــەســـەر تـــاپـــێ کـــەمــەر 
 
کـــەی دێــتــە خــەنـدەی خـونــچــە، دەمـی، بـێ وەزیـدەنت؟!
گـــەر تــۆ نــەبــی درەخــتــی چــەمــەن نــاگــرێ ثـەمــەر
 
ئــیــحــیــاکـــونــی جـــەمــیــعـــی نــەبــاتـاتــی عــالــەمــی 
رەعــنــا گــوشــا لــەتــەربــیــیـەتــی قــامــەتـت شــەجــەر
 
ئـــابـــی حــەیــات و ئــاتــەشــی ئــەفــســوردەیــە دەمــت
تـــەحــریــکــی تــۆیــە گــر لــە تــەنــــورا کــــە دێــــتـــە دەر
 
مـــیــحــەنــەت ئــەوەنــدە زۆرە ، دڵــم ھــێــنــدە تــەنــگ بــووە
دودی ھـــەنــاســەکــە ی ســەحــەرم ھــەوری گــرتــە بــەر 
 
ھـــیمــمــەت کــە چــاپــوکــانــە بــە ئــیــجــرای مــەطـڵەبــم
لــەم ســەر بــرۆ وەک بــەریــد و لــەوێ بــێ وەکــو تــەتــەر
 
بــۆ مــوڵــکــی شــامــە نــامــەی مــن، ســویــی (نــالــــی)یە
ھــەر حــەرفــی ئــەو لــە وەضــعــی ویــلایــەت دەدا خــەبــەر 
 
پــرســیــویــە ضــاھــیــرەن لــەرەفــیــقــانـی یــەک جــیــھــەت
ئــەحــواڵــی ئــەھــلــی شــەھــر و رەفــیــقـانــی سەربەسەر
 
لـــەو ســـایــەوە کــــە حــاکــــمــیــی (بـابـان ) بــەدەرکــــران
نــەیــدیــوە کــەس لــەچــیــھــرەی کــەس جــەوھــەری ھونەر!
 
تــابــو بــەجــایــی مــەطــڵەعــی خــورشــیـدی بەخــتــی رۆم 
ســوتــا گــیــاھ و ، تــەشــنــەو و خــوشــکــیــدە بــۆ ثــەمــەر
 
نــاکــەن ھــەوایــی ھــیــج کــەبــابــێ زەلــیــلــی شـەھــر
بـــــوریـــانـــە بــەس لــەنـــاری غـــەمــا پـــارەیــی جــگــەر
 
جـــوز گـــاھ گـــاھــــێ ئـــاھ و نـــاڵـــە لــەئەییــامــی رۆمیـیان
نـــەمـــدیــوە وابــبــــێ لــــە عــــەدالــــەت لــــەبـــی بــەشــەر
 
(ســەیــوان) پـــرە لـــەشــه خــصـی سـتــەم دیــدە خـوار و ژور
ھـــەر قـــەبــری پــرغــەمــانــە لـــە ھـــەر لا دەکــــەم نـــەضــەر 
 
جــــێــــی تـــــورکـــەکــــانی رومــــــە دەر و ژوری (خــانــەقــا)
غــــافـــــڵ ھـــەمــــو لــەجــایــی مــوریــدانــی بـــاخــەبــەر 
 
ئــــەو حـــەوضــەی پــردەبــو کــــــە وەک چــــاوەکـــــانــــی تـــۆ
تـــــەغــیـــری ئــــــاوی وەک دڵـــــی مــــەردانـــی پـــر کــــەدەر 
 
ســــوتـــا دڵـــــم بــەحـــاڵــەتـــی جــۆبـــاری (ســـەرچـــنــار)
ڵـــێـــــڵاوە چـــــەشـــمەســـاری وەک چـــاوی بـــێ بــــەصــەر
 
ئــــەودەشــــتــــەی جــــێـــی یــــاری یـــارانـــی حــوجــرە بـوو
یــەکـــســـەرە مــەقـــامــی رۆمــیــیە ھــەروەک تیـھی سەقەر
 
زســـتــانــی ئـــەوەڵـــینــی بــۆ درا بــەرگــی (شێخ ھــەباس)
رۆمـــێ ئـــەوەنـــدە شــــومە لە شەخصیش دەخــەن ضـــەرەر
 
وەک پـــیـــری ســـاڵ خـــوردە، خـــەمــە، داری (پــیــرمـەسور)
مـــەشـــغـــوڵـــی لــەغـــزشــە ھــەمـــە جا ، پایی تا بەسەر!
 
ئــــەوبـــەردانــــەی نـــاوی نـــرا قـــەصـــنی شـــەخـــصـەکــەی 
دایـــان بـــەشـــاخـــی دارەکـــەیـــا تــــورکـــی بـــێ ھـــونـــەر 
 
وەک چـــــاوی بـــێ غـــەمـــانە ھـــەمـــو (شـــیـــوی ئــــاودار)
بـــەس مـوشـــکیـــلە لەچـــەشــمــەیـــی ئـەو قەطرە بێتە دەر
 
ئـــەوســـا مـــەکـــانـــی ئـــاســـکـــە بـــوو کـــانـــی ئــاسـکان 
ئێـــســتە لـــەدەنــگ و رەنـــــگیـــــی رۆمـــــێ پـــر لـــەکـــــەر 
 
تــــادوزد ی وەقــتـــی نیـــمەشـــەبـــن تــورکــی بـــێ نــیضام 
دورزدن ھـــەمـــو لـــەخــەرمـــەنـــی مـــونــعــیــم وەکو شەرەر
 
شـــــارێــــکـــە پـــر لـــەزوڵـــم و ، مـــەکـــانــێــکــە پــر لەشین
جــــــایـێــــکە پــــــر لـــەشـــۆرو ،وڵاتـــێکـــە پـــــر لـــــەشـــــەر
 
ئـــەمــــرۆ فــەضـــایـــی بـــازیــگەھـــی جـــایــــی رەھـــزەنـــە
لــــەو دەشـــتـــــە دێ لــــەغـــەیــبـــــەوە ئـــاوازی (الــــحــــزر)
 
ســـــەربــــانــــی پـــــر لــــەگــــەژدوم و دیــــواری پــــر لـــەمــار 
کـــــۆڵانــــی پــــر لــــە رەھــــزەن و صـــــەحــــرایــی پــرخەطەر
 
دڵ نــــایــــەڵــــێ بـــڵێــــم چـــییــــە ســـامانــی حـوجــرەکەت
ھـــــەر تــــاری عــــەنـــکـــەبــــوتـــە حــیـــجـــابــی بیرون و دەر 
 
نـــــایـــــێ صــــەدا لــە پـــەنـــجــەرەکــەی جوز فوغانی جــوغد
غـــەیـــرەز شـــەقــــامــــی مــــور نــــیـــیە شـوێــنی پێ گوزەر 
 
تــــــوخــــــوا بڵــــێ بــە حـــەزرەتی (نــــالـــــی) :دەغیــلی بم
بـــــەم نــــەوعــــە قــــەط نـــــەکـــا بــە ســــولـــەیــمانییا گوزەر
 
(ســــالــم) صـــیـــفــەت لـــەبـــێکەسیــــا بــــا نـــەبــێ ھــیلاک 
مـــن کــــردم و ئـــەو بــانــەکــا لــەغەمـا خــوێنـی خۆی ھــەدەر 
 
ئــــەم مــــوڵکە نــــەضــــمــــی نـــابـــێ بە بێ ضەبطـی واریثی
بـــێ ئـــــەو بە قـــەصـــدی ئـــەم طـــەرفـــە بـــانــەکــا ســە فەر
Like