جیهانێکی دی

بـۆ ئەسـتێرەیەک دەگەڕێـم نیـوەی ئاسـمان داگیربـکات، خۆرێـک بتوانێت بنوسـێت، شـەوێک بتوانێـت هەتـاو بخوێنێتـەوە. جیهانێکـی تـرم دەوێـت درەختـەکان بتوانـن هاواربکـەن، هـەر شـتێک کـە بێدەنگـە قسـەبکات. هـەر ڕەنگێـک بچێتـە سـەر عەرشـی خـۆی، هـەر شـیعرێک قافیــەی خــۆی بدۆزێتــەوە.  جیهانێــک... بکرێــت کەشــتییەکان بەرینــەوە بــۆ مــاڵ، بکرێــت مرۆڤـەکان هەمـوو بـبن بـە پاڵـەوان، بکرێـت ئینسـان بگاتـەوە بـە کەمـاڵ.

ڕوبارێ لە شارێک هەڵدێ !

١
بۆ ئەوەی چامەیەکی شیعریی کاریگەر بنوسیت
دەبێ لە 'ئۆرۆک' ەوە بێیت .
نائومێدییت بست بە بست بپێویت ئەودەمەی لە ئەسانسێرێک دێیتە دەرێ .
لەگەڵ شاخ و ڕووباران و درەختەکانیاندا ئاشت بیتەوە .
ژێیەکانی کەمانەکەت ، هارپەکەت ، لە مووی ئەسپێ ، چێ کەیت .
دەبێ ببیتە فرۆشیاری خەون لە گوندەکان
سبەینان – سەبر – ی خۆت بزر کەیت و ئێواران بیدۆزیەوە .
لەدایکبوونی بافڵێ ، زریانێ ببینی .
ئاڵتوون وەک ڕۆشنایی ببینی و ، هیچی تر .
دەبێ ڕێزی شێتبوونی هەور و گڕکانەکان بگریت .
وەک نابینایان ، خۆت ڕابهێنیت ، چۆن لە ئاسمان دەڕوانیت .

شەو ؛ دانیشتوویەکی موسافیر!

- ١ –
بەرەو ناکۆتا ، شەو گالیسکەی کەون ڕادەکێشێت ،
وای چەندێ بە سەبریت ئەی شەو !
ئەی ئەو شەوەی
تیایدا هەندێ لە جەستەم
شەڕ لەگەڵ هەندێکی تری خۆی دەکات .
- ٢ -
ڕۆشنایی ، بەلەمەکانی خۆی لەکەناری شەودا کۆکردەوە ،
ئەمێستا ئەو چاوەڕێی ئەو چرکەساتە دەکات
تیایدا چارۆکەکان بکاتەوە .
- ٣ –
" خودی خەونەکانت ، هیی خۆت نین "